Regulamin

             
 
R E G U L A M I N

R A D Y   G M I N Y  J E Ż E W O

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

Regulamin określa zasady i tryb działania Rady Gminy w Jeżewie zwanej dalej "Radą".

& 2

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

& 3

Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

& 4

Organem wykonawczym jest Wójt Gminy.

& 5

Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swej działalności.

 

Rozdział II

TRYB PRACY RADY

 

1. Sesje Rady

& 6

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kopetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

& 7

1. Rada odbywa Sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planach pracy Rady, które opracowuje Przewodniczący Rady przy współudziale przewodniczących stałych komisji rady.

3. Rada może w ciągu roku dokonywać zmian i uzupełnień w rocznym planie pracy Rady.

4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodnicząy Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

5. Obrady pierwszej sesji nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do chwili wyboru nowego Przewodniczącego najstarszy wiekiem radny.

6. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji nowo wybranej rady obejmują:

1) określenie daty, godziny i miejsca odbycia pierwszej sesji nowo wybranej rady;

2) przygotowanie projektu porządku obrad, który powinien obejmować następujące zagadnienia:

- dokonanie otwarcia sesji,

- złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych i Wójta,

- wybór Przewodniczącego Rady,  

- wybór Wiceprzewodniczącego Rady,

- powołanie komisji Rady Gminy,

- sprawozdanie Wójta o sytuacji finansowej oraz innych sprawach ważnych gminy.

7. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym.

8. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.

9. Obrady sesji nie powinny trwać dłużej niż 5 godzin. Po tym czasie Przewodniczący obrad bądź każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie obrad i postanowić o dalszym kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

10.O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 8 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia.

11.Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.

 

2. Przygotowanie Sesji

& 8

1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

a) ustalenie porządku obrad,

b) ustalenie czasu i miejsca obrad,

c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

& 9

Przed każdą sesją Przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem Gminy ustala listę osób zaproszonych na Sesję.

 

3. Przebieg Sesji.

& 10

W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie Rady należy zapewnić miejsca siedzące dla członków Rady, a także dla publiczności.

& 11

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy powszechnie obowiązującego prawa.

& 12

1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego składu ustawowego.

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad sesji, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

& 13

1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzenie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

& 14

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram ... Sesję Rady Gminy w Jeżewie".

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

& 15

Po otwarciu Sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 

& 16

Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

2) sprawozdanie Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,

3) interpelacje i zapytania radnych,

4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

6) wolne wnioski i informacje.

& 17

Przedstawiony porządek obrad zostaje przez Radę przegłosowany.

& 18

1. Interpelacje i zapytania składa się w istotnych sprawach gminnej wspólnoty samorządowej.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

3. Interpelacje i zapytania składa się w formie pisemnej na rece Przewodniczącego Rady, który to niezwłocznie przekazuje ją adresatowi.

4. Odpowiedź na interpelację udzielana jest w formie pisemnej w terminie 21 dni Przewodniczącemu Rady przez Wójta Gminy względnie przez wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.

5. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady Gminy w ramach odrębnego porządku obrad.

& 19

1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a szczególnie o uzyskanie informacji o konkretnym stanie faktycznym.

2. Zapytania formułowane są przeważnie ustnie w trakcie sesji Rady.

3. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie jest nie możliwa, pytany udziela odpowiedzi na następnej sesji.

& 20

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie.

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

& 21

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

& 22

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

& 23

1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności dotyczących:

- stwierdzenia quorum,

- zmiany porządku obrad,

- ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,

- zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

- zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

- zarządzenia przerwy,

- odesłania projektu uchwały do komisji,

- przeliczenia głosów,

- przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciw" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

& 24

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

& 25

1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowanie poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.

3. Po rozpoczęciu procedury głosowania do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

& 26

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam obrady ... sesji Rady Gminy w Jeżewie".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

& 27

Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

& 28

Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.

& 29

1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.

2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:

a) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,

d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

e) ustalony porządek obrad,

f) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,

g) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz głosów nieważnych,

h) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego od treści uchwały,

i) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

& 30

1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2. Odpis protokółu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zakończenia sesji.

3. Wyciagi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

4. Protokół wykłada się do wglądu w biurze obsługi Rady Urzędu Gminy i Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Laskowicach w 11 dniu od odbycia sesji.

& 31

1. Obsługę biurową sesji /wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp./ sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

 

4. Uchwały Rady

& 32

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są odnotowywane w protokółe z przebiegu obrad.

& 33

1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechny znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

& 34

1. Uchwały powinny zawierać:

a) numer kolejny,

b) datę,

c) tytuł,

d) podstawę prawną,

e) postanowienia merytoryczne,

f) określenie organu odpowiedzialnego za realizację uchwały,

g) termin wejścia w życie uchwały, ewentualny czas jej obowiązywania,

h) ponadto inne elementy, takie jak np. uzasadnienie.

2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer Sesji /cyframi rzymskimi/, kolejny numer uchwały /cyframi arabskimi/ i rok podjęcia uchwały.

& 35

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady /czyli prowadzący obrady sesji/.

& 36

1. Pracownik d/s Obsługi Rady Gminy ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji.

2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

 

5. Procedura głosowania

& 37

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

& 38

1. Głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum.

2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

& 39

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

& 40

1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na Sesji.

3. Komisja Skrutacyjna po przeliczeniu głosów z przebiegu głosowania sporzadza protokół.

4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia Radzie treść protokółu podając wynik głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokółu sesji.

& 41

1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeżeli może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

& 42

1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".

2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

& 43

1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem jej połowie najbliższą.

3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.

4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

 

6. Komisje Rady Gminy

& 44

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

1) Rewizyjną,

2) Ładu, porządku, ochrony przeciwpożarowej, sportu, kultury i turystyki,

3) Rozwoju gospodarczego, rolnictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych,

4) Ochrony środowiska, budżetu i finansów,

5) Oświaty, zdrowia i spraw socjalnych mieszkańców, planowania przestrzennego i budownictwa.

2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, ustalając ich skład i zakres działania.

& 45

1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

& 46

1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

& 47

1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.

3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.

4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący prace komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

& 48

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji.

& 49

1. Komisje pracują na posiedzeniach.

2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

& 50

1. Przewodniczący komisji stałych co najmnie raz do roku przedstawiają na Sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

& 51

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

 

7. Radni

& 52

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2. Radny w ciagu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosownie pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

& 53

1. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi ze swoimi wyborcami nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w swoich okręgach wyborczych /w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców/ osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.

& 54

1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.

2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że okaże się to niemożliwe.

& 55

1. W przypadku wnisoku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisje doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

& 56

1. Wójt wystawia dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.

2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   


 


Wytworzył: RG (30 września 2004)
Opublikował: Dominika Aniszewska (30 września 2004, 08:16:31)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (2 grudnia 2004, 20:02:10)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3075

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij