Zadania i uprawnienia Rady Gminy

Ustawa o samorządzie gminny /Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591/ wprowadza kompetencje rady gminy w zakresie zadań gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Cały szereg zagadnień przekazanych został do wyłącznej właściwości rady, co oznacza, że sprawy te nie mogą zostać wykonywane przez jakikolwiek inny organ. Można je wyodrębnić w następujące kategorie:

1) sprawy organizacyjne:

 • uchwalenie statutu gminy,
 • ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych,
 • tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,
 • likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

2) sprawy planistyczne:

 • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych;

3) sprawy finansowo-majątkowe:

 • uchwalenie budżetu gminy,
 • ustalanie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat,
 • określenie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntownych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustaloną corocznie przez radę gminy,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;

4) sprawy osobowe:

 • ustalanie wynagrodzenia wójta,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta;

5) sprawy kierowniczo-kontrolne:

 • stanowienie o kierunkach działania wójta oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

6) sprawy reprezentacyjne:

 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

Ponadto ustawa samorządowa przewiduje wyłączność właściwości rady gminy w innych sprawach zastrzeżonych innymi ustawami do komepetencji rady gminy i przykładowo wskazać tu można: podejmowanie uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie czy tworzenie form ochrony przyrody, m.in.: pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Są to najważniejsze sprawy wspólnoty samorządowej oraz dotyczące funkcjonowania jej władz.


Wytworzył: U.o S.G. (26 sierpnia 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (26 sierpnia 2003, 15:14:19)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (13 grudnia 2006, 08:28:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4329

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij