Strona główna   >  Aktualności

Możliwość wpisania projektu do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego

01.03.2017

Starosta Świecki realizując założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza zainteresowane instytucje/organizacje/osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową do składania propozycji projektowych dot. działań finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych (PI) : 
wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 
  • (PI 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę) 
Przykładowe typy projektów: 
1) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą, 
2) sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani, 
3) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu, 
4) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
  
  • aktywne włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym umożliwiające powrót na rynek pracy (PI 9i – Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie). 
Przykładowe typy projektów: 
1) Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o: 
a) Program Aktywizacja i Integracja i/lub, 
b) Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub, 
c) Program Aktywności Lokalnej i/lub, 
d) inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym; z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej. 
2) Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez: 
a) programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
b) programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ). 
Planowany termin naboru: I i III kwartał 2017 roku 
  
  • wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności 
(PI 9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym). 
Przykładowe typy projektów: 
1) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki, w tym: 
a) dziennych domów pobytu, 
b) środowiskowych domów samopomocy, 
c) klubów samopomocy, 
d) mieszkań chronionych i wspomaganych, 
e)innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową; 
2) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w tym: 
a) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
b) usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, 
c) usługi asystenckie, 
3) rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii; 
4) uzupełniająco do typu 1, 2, 3: 
a) sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego), 
b) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków), 
c) działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo). 
Planowany termin naboru: III kwartał 2017 roku 
  
  • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (PI 10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami). 
Przykładowe typy projektów: 
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności: 
a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy; 
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez: 
i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, 
ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia, 
iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, 
iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, 
v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji, 
vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ, 
d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem, 
e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy, 
f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących, 
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, 
h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; 
i) tworzenie klas patronackich w szkołach, 
j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. 
2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych. 
Planowany termin naboru: II kwartał 2017 roku 
  
Wnioskodawca, który chce umieścić swój projekt w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego winien złożyć do Starostwa Powiatowego w Świeciu swoją propozycję na formularzu fiszki projektowej zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Następnie fiszka zostanie poddana ocenie czy projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach polityki terytorialnej, czy są wolne środki finansowe aby umieścić projekt na Liście podstawowej. Jeżeli alokacja w danym PI jest wyczerpana, rekomenduje się umieszczenie projektu na Liście rezerwowej. 
Umieszczone na Liście podstawowej w Strategii ORSG Powiatu Świeckiego propozycje projektowe umożliwiają starania o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez udział w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej. 
Propozycje projektowe będą przyjmowane wyłącznie na przygotowanym formularzu,  dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Świeciu www.csw.pl oraz w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 9, w Wydziale Organizacyjnym, pokój 
nr 303. 
Wypełniony formularz  fiszki projektowej należy przekazać: 
- drogą elektroniczną na adres: bozena.gz@csw.pl lub joanna.r@csw.pl 
- drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie lub złożyć bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Świeciu. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 52 56 83 166, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wzór fiszki projektowej (19kB) word
Instrukcja wypełniania fiszki (41kB) pdf

Wytworzył: Starostwo Powiatowe Świecie (1 marca 2017)
Opublikował: Łukasz Czarnecki (13 marca 2017, 07:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij