Strona główna   >  Aktualności

EKOpiec 2018 – nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

29.03.2018


Program EKOpiec 2018
 
Gmina Jeżewo ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jeżewo EKOpiec 2018 współfinansowanego przez WFOŚiGW w Toruniu.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 16 kwietnia  2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. Z uwagi na ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel, dofinansowanie obejmuje wymianę 10  źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych/lokali mieszkalnych w gminie Jeżewo.
 
I. Warunki składania wniosków:

1. Wniosek musi zostać złożony w formie przygotowanego Formularza, który można pobrać:
· za pośrednictwem strony internetowej www.ug-jezewo.lo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  Ochrona Środowiska, informacje, pn. „Program EKOpiec 2018”;
· osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,  pokój nr  8, w godzinach pracy Urzędu.

2. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po okresie naboru nie będą rozpatrywane.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski, tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku.

WAŻNE! Program EKOpiec 2018 nie obejmuje wymiany źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

4. Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż źródła na paliwa stałe.

5. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym obok ogrzewania węglowego istnieje już inne alternatywne ekologiczne źródło ciepła (np. piec na gaz lub inne ogrzewanie wymienione w punkcie III).

6. Wnioski wraz z załącznikami można składać wyłącznie w  Sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131, pok. Nr 14, w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowych informacji na temat naboru udziela pracownik ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach pracy Urzędu (tel. 52 33 078 24), pok. Nr 8.

WAŻNE! Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest zrealizować przedsięwzięcie w terminie do dnia 30.09.2018 r.
 
II. Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
1. Osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Jeżewo, na której planowana jest wymiana źródła ciepła, tj.: właściciele, współwłaściciele nieruchomości, stanowiący budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

2. Dofinansowaniu nie podlegają zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

3. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest niezaleganie z fakturami, opłatami i podatkami na rzecz Gminy Jeżewo.
 
III. Co podlega dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na:
· Kotły na paliwa stałe 1)
· Kotły gazowe 2)
· Kotły olejowe 2)
· Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
 
Dotacja (koszt kwalifikowany) obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
 
WAŻNE! Objaśnienia:

1)   Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:

1) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
2) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
3) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
2)  Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013
z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz 3 zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.
 
IV. Wysokość dofinansowania

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynosi:
· z budżetu Gminy Jeżewo 2 000 zł,
· ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000 zł, łącznie 4 000 zł, lecz nie więcej niż do wysokości poniesionych kosztów.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.
 
V. Działania po stronie Gminy
· Złożenie w imieniu Mieszkańców do WFOŚiGW w Toruniu wniosku o dotację celową na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych,
· W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku (otrzymania dotacji w postaci promesy) podejmowane będą następujące działania: podpisanie umowy przez Gminę z WFOŚiGW w Toruniu o przyznanie dotacji,  podpisanie umowy przez Gminę z Mieszkańcem.
 
VI. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
Po wykonaniu zadania, Wnioskodawca, czyli Beneficjent końcowy przedkłada do Urzędu Gminy Jeżewo Wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi w Formularzu wniosku o udzielenie dotacji oraz wszystkie wymagane dokumenty, zgodnie z zapisami Umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji.

Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów nastąpi podpisanie protokołu z wykonania zadania  (co nastąpi po przeprowadzeniu oględzin z wykonania zadania pod katem zgodności z Umową).

Przekazanie Beneficjentowi końcowemu dotacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty przekazania środków na rachunek Gminy Jeżewo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
 
VIII. Informacje o środkach odwoławczych
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.
 
Załączniki:
Wniosek EKOpiec 2018 (73kB) word             
Zgoda współwłaściciela nieruchomości EKOpiec 2018 (47kB) word
Pełnomocnictwo-EKOpiec2018 (29kB) word
Wniosek o rozliczenie dotacji EKOpiec 2018 (51kB) word
Oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła EKOpiec 2018 (45kB) word        
Uchwała Rady Gminy Jeżewo Ekopiec 2018 (9994kB) pdf
Program-priorytetowy-EKOpiec2018 (398kB) pdf
Regulamin-Programu-priorytetowego-EKOpiec2018 (297kB) pdf
Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-i-Finansów-w-sprawie-wymagań-dla-kotłów-na-paliwo-stałe (309kB) pdf
Zgoda współwłaściciela nieruchomości EKOpiec 2018 (47kB) word

Wytworzył: Agnieszka Król (29 marca 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (4 kwietnia 2018, 11:46:43)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (2 maja 2018, 12:51:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 385

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij