Strona główna   >  Aktualności

Otwarty konkurs ofert nr 2/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

13.04.2018


Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
 
          Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909), oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXVI/267/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

WÓJT GMINY JEŻEWO
ogłasza

otwarty konkurs ofert nr 2/2018  na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2018 r.

Słowniczek:
Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o:

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)

rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)

I.   Rodzaj zadania

1. Wsparcie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie gminy Jeżewo na rok 2018 r.

2. Cel zadania: Zadanie obejmuje działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Jeżewo.

II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r.

1.  Wysokość środków budżetowych na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi łącznie 24 000,00 zł

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III.   Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty działające w obszarze kultury fizycznej i sportu (wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy):
- niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
- zamierzają realizować zadanie na terenie gminy i na rzecz jej mieszkańców

2. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, drobnych nagród rzeczowych
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej Gminy Jeżewo do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

3. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia (wzór formularza oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej).

4. Oferta powinna w szczególności zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
7) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
8) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji)
9) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

5. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

6. Złożone oferty podlegają weryfikacji, ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta.

7. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi protokół z posiedzenia zawierający opinię na temat złożonych ofert.

8. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy w trybie indywidualnych decyzji.

9. Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach zgodnie z zawartą umową.

10. Z dotacji gminy przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:
1) powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,
2) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
3) z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
4) z tytułu opłat i kar umownych, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na podmiot lub zawodnika
5) związane z pracami remontowymi i budowlanymi,
6) związane z zadaniami i zakupami inwestycyjnymi,
7) związane z kosztami transferu zawodników,
8) związane ze spłatą zobowiązań podmiotu z zaciągniętej pożyczki lub kredytu.
9) związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów
10) na działalność gospodarczą i polityczną
11) premie dla zawodników
12) nie uwzględnione w ofercie

11. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 90%

IV.   Termin i warunki realizacji zadania

1. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mając na uwadze, że okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane.

2. Zadanie, na które jest składana oferta, musi być zrealizowane w 2018 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy a zakończenie do 31 grudnia 2018 r.

3. Ubiegający się o dofinansowanie w przypadku wyłonienia jego oferty do dofinansowania podpisuje z Gminą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

4. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, podpisując umowę, ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się realizować zadanie zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji powinny być zgłaszane do Wójta Gminy Jeżewo w formie pisemnej z prośbą o akceptację.

6. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji.

V.   Termin składania ofert

1.  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 r. do godziny 09:00 w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2018 r.”.

Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty pod ww adres.

2. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać:
- ze strony internetowej Urzędu Gminy Jeżewo www.ug-jezewo.lo.pl;,
- ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl;
- lub otrzymać w Urzędzie Gminy.

3. Do oferty należy załączyć:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem prawnym i faktycznym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
2) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
3) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

4. Załączniki do oferty winny być:
1) ponumerowane,
2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postawieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli są przedkładane w formie kserokopii.
 
VI.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone oferty podlegają weryfikacji, ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta.

2. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi protokół z posiedzenia zawierający opinię na temat złożonych ofert.

3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (0-10pkt)
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; (0-10pkt)
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne;(0-10pkt)
4) ocenia proponowane kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne; (0-10pkt)
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; (0-10pkt)
6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;(0-10pkt)
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10pkt)

4. Załączniki do oferty winny być:
1) ponumerowane,
2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postawieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,
3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli są przedkładane w formie kserokopii.

5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

6. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne:
1) czy oferta została złożona na właściwym formularzu
2) czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot - działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,
3) czy została złożona w terminie,
4) czy została podpisana przez osoby umocowane do reprezentacji,
5) czy z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

7. Komisja konkursowa może wyznaczyć dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych ofert w terminie nie dłuższym niż 5 dni. W takim przypadku komisja konkursowa zawiadamia wszystkich oferentów o terminie merytorycznego rozpatrzenia ofert, który nie może być wyznaczony później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

8. Do dalszego etapu konkursu - oceny merytorycznej - dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.

9. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

10. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

11. Informacja o wyniku konkursu zostanie dostarczona wnioskodawcom oraz będą niezwłocznie ogłoszone:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.ug-jezewo.lo.pl;
2) na stronie internetowej www.ug-jezewo.lo.pl;
3) w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

VII.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczono w 2017 roku kwotę 80 000,00 zł

VIII.  Postanowienia końcowe

1. W przypadku gdy przyznana zostanie dotacja na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie,
Oferent może:
- odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji,
- zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdz. III pkt. 11 Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

2. Oferent przystępujący do zawarcia umowy powinien przedstawić:
1) korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania,
2) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.

3. Wójt Gminy odmówi podpisania umowy podmiotowi wyłonionemu w konkursie, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

4. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z części lub całości realizacji zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta – załącznik nr 3 do ogłoszenia

5. Wójt Gminy Jeżewo zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert
- możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

6. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
- dostarczenie na wezwanie oryginalnych dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
- zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, banerach i własnych stronach internetowych loga Gminy Jeżewo oraz informacji o tym, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Jeżewo.

7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Jeżewo a oferentem.

8. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez oferenta Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 1 - wzór oferty (76kB) plik
Załącznik nr 2 - wzór umowy (39kB) plik
Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania (55kB) plik

Jeżewo, dn. 13.04.2018 r.

Wójt Gminy Jeżewo
Maciej Rakowicz

Wytworzył: Wójt Gminy Jeżewo (13 kwietnia 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (13 kwietnia 2018, 14:12:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij