Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVII/132/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/86/2004 Rady Gminy w Jeżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm/, art. 109 ustawy o finanasach publicznych z dnia 26 listopda 1998 r. /Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn.zm/.


R a d a  G m i n y

uchwala, co następuje:


W uchwale Nr XII/86/2004 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo Nr 5/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/101/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2004 z dnia 18 maja 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2004 z dnia 25 maja 2004 r., Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r., Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r., Uchwałę Rady Gminy Nr XIV/109/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XV/114/2004 z dnia 22 września 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2004 z dnia 30 września 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2004 z dnia 20 października 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/123/2004 z dnia 27 października 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2004 z dnia 12 listopada 2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w & 1:

a/ w pkt. 1 wyrazy dochody w wysokości               12.972.518
    zwiększa się o kwotę                                           98.435
    zmniejsza się o kwotę                                       531.289
    dochody po zmianie w wysokości                     12.539.664

b/ w pkt. 2 sumę wydatków                                 12.972.518
    zwiększa się o kwotę                                            98.435
    zmniejsza się o kwotę                                                  1
    suma wydatków po zmianie                            13.070.952

c/ w pkt. 3 niedobór budżetu w wysokości                 531.288


2. w & 2: Ustala się następujące źródła pokrycia niedoboru budżetowego:
 
- kredyt długoterminowy z BS Nowe O/Jeżewo - 531.288

1. W załączniku Nr 2 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 4 wporowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 5 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku Nr 7 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.


II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e


Zmiany do uchwały budżetowej wprowadzono na podstawie: Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopda 2004 r. Nr WFB.I - 3011/59/2004 i z dnia 10 listopada 2004 r., Nr WFB.I - 3011/60/2004, którymi zwiększono dotację na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na wydatki komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli oraz na dofinansowanie realizacji w miesiącach listopad i grudzień 2004 r. pilotażu Rządowego programu "Posiłek dla Potrzebujących". Na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 18 listopada zwiększono subwencję ogólną dla gmin na 2004 r., którą przeznaczono na uzupełnienie brakujących wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.
Zgodnie z Aneksem Nr zawartym w dniu 29.10.2004 r. do umowy nr 1922/734-020168/03 z dnia 25.06.2004 r. zwiększono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z "SAPARD-u". Ponownie wliczono podatek VAT do kosztów kwalifikowanych przy zadaniu inwestycyjnym pn: "Modernizacja drogi Taszewo-Dubielno".
Zwiększono dochody własne w poszczególnych działach, urealniając plan do wykonania. Dochody w Oświacie i wychowaniu zwiększono w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczniowej PZU za pęknięty piec c.o. w Zespole Szkół w Jeżewie. Uzyskane środki przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z wymianą pieca c.o. w w/w szkole.
Wprowadzono deficyt budżetowy w kwocie 531.288 zł zmniejszając planowane dochody na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków "SAPARD". Istnieje niebezpieczeństwo, że dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w miesiącu sierpniu 2004 r. może nastąpić dopiero w miesiącu styczniu 2005 r. Nie otrzymanie refundacji z "SAPARD-u" do 25 grudnia 2004 r. spowoduje brak środków na pokrycie zaciągniętego kredytu na rachunku bieżącym na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie gminy.
Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków "SAPARD" w roku 2004 zrealizowano w kwocie 2.532.533 w tym: udział środków własnych gminy 973.858. Zaciągnięte w latach poprzednich pożyczki i kredyty w wysokim stopniu obciążają gminę, stąd trudności z wygospodarowaniem dodatkowych środków na pokrycie występującego niedoboru.
Pokryciem deficytu będzie kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Nowem O/Jeżewo, który zostanie spłacony jednorazowo, niezwłocznie po otrzymaniu środków z "SAPARD".
Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i pargrafami wynikają z prawidłowej realizacji budżetu, a mianowicie:
- w dziale transport i łączność zwiększono wydatki na usługi bieżące, zmniejszając wydatki inwestycyjne, które zostały dofinansowane ze środków "SAPARD",
- w dziale bezpieczeństwo i ochrona p.poż. z rezerwy ogólnej zwiększono wydatki na dodatkowy zakup wyposażenia do jednostek OSP oraz na opłacenie składek obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów i sprzętu. Zabezpieczono wydatki na zakup paliwa (gazu) do samochodu dla terenowej jednostki Policji zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- z działu gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaoszczędzone wydatki na wynagrodzenia przeniesiono na wydatki do administracji państwowej, uzupełniając brakujące wydatki,
- w dziale kultura fizyczna i sport dofinansowano z rezerwy ogólnej wydatki inwestycyjne związane z rozbudową szatni na boisku sportowym,
- zwiększono wydatki na obsługę długu, które były planowane w budżecie tylko na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych.

W pozostałych działach przeniesienia wydatków bieżących związane są z prawidłową realizacją budżetu.


V-ce Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Wesołowski

Pliki do pobrania:

Uchwała:

Załączniki:

 

 


Opublikował: Dominika Aniszewska (6 grudnia 2004, 21:53:23)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (3 stycznia 2005, 08:08:03)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1078

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij