Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVIII/139/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 16 grudnia 2004


w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 r.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. Z art. 91d i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455 z późniejszymi zmianami ), w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania.


R a d a  G m i n y

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jeżewo, zwany dalej regulaminem, który określa:

1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i warunki wypłacania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.


§ 2


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
- dyrektorze placówki - należy przez to rozumieć dyrektora gimnazjum, szkoły, zespołu szkół lub przedszkola,
- ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Karta Nauczyciela,
- rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie MEN z dnia 11 maja 2000r., zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wynagradzania,
- placówce - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum , zespół szkół lub przedszkole,

§ 3

Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych, zespole szkół i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżewo.

§ 4

Termin i miejsce wypłaty wynagrodzeń określa regulamin pracy.

§ 5

1. Regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

2. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało wymogom określonym w przepisie art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za pracę powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom nauczyciela oraz uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy.


                                OGÓLNE  ZASADY  WYNAGRADZANIA


§ 6

Wynagrodzenie nauczyciela ustala dyrektor placówki, a dyrektora Wójt wg zasad określonych w ustawie, rozporządzeniu oraz w niniejszym regulaminie.


§ 7

Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługują następujące tytuły wynagrodzenia:

1. Składniki wynagrodzenia za wykonywanie pracy:

a/. wynagrodzenie zasadnicze
b/. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
c/. dodatek funkcyjny
d/. dodatek motywacyjny
e/. dodatek za warunki pracy
f/. dodatek za wysługę lat
g/. wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne
h/. dodatek wiejski
i/. dodatek mieszkaniowy


2. nagrody uznaniowe

3. inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy:

a/. nagrody jubileuszowe
b/. zasiłek na zagospodarowanie
c/. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
d/. odprawa emerytalno - rentowa
e/. odprawa pośmiertna
f/. dodatkowe wynagrodzenie roczne
g/. inne obligatoryjne świadczenia wynikające z mocy przepisów prawa pracy


WYNAGRODZENIE  ZASADNICZE

§ 8

Minister Edukacji Narodowej ustala w rozporządzeniu:

1. wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust.3 ustawy,

2. sposób obliczania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 4 a ustawy

§ 9

1. Wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów placówek wynosi :

- 105% w szkole o liczbie    - do 100 uczniów
- 110% w szkole o liczbie    - od 100 - 150 uczniów
- 115% w szkole o liczbie    - od 151 - 200 uczniów
- 120% w szkole o liczbie    - powyżej 200 uczniów
o którym mowa w § 8.

2. Wynagrodzenie wicedyrektora wynosi 105% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8.

3. Wynagrodzenie dyrektora przedszkola wynosi 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 .


WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I ZASTĘPSTW DORAŹNYCH


§ 10

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych przysługują wyłącznie za godziny świadczonej pracy potwierdzone w dokumentacji placówki.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, usprawiedliwionej nieobecności w pracy, rozpoczęcia lub kończenia zajęć w środku tygodnia. Godziny ponadwymiarowe przysługują w dniach w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
      - zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów
      - wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy
      - choroby dziecka nauczanego indywidualnie, trwającej nie dłużej, niż tydzień
      - Dnia Edukacji Narodowej
      - wyjazdów na konferencje metodyczne, szkolenia itp.


§ 11
    
 1.  Wysokość stawki za jedną godziną ponadwymiarową oblicza się dzieląc osobiste    
wynagrodzenie zasadnicze wynikające z tabeli (będącej załącznikiem do rozporządzenia) przez miesięczną liczbę godzin (będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin tego nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę).

2. Wysokość stawki za jedną godzinę zastępstw doraźnych opiekuńczych oblicza się  dzieląc osobiste wynagrodzenie zasadnicze wynikające z tabeli (będącej załącznikiem do rozpo-rządzenia) przez miesięczną liczbę godzin  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (tj. 108)

DODATEK FUNKCYJNY


§  12

1. Dodatek funkcyjny przysługuje:

a/. dyrektorowi, wicedyrektorowi placówki
b/. wychowawcy klasy
c/. opiekunowi stażu

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany innym osobom, o ile zakres ich obowiązków będzie związany z zajmowaniem stanowiska funkcyjnego.

§ 13

W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych z różnych tytułów nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za każdy tytuł odrębnie.


§ 14

1. Ustala się wysokość poszczególnych dodatków funkcyjnych jako odpowiedni procent
określonej w rozporządzeniu minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym:

- dyrektor szkoły liczącej do 7 oddziałów   - od 15 % do 30%
- dyrektor szkoły liczącej od 8 do 12 oddziałów  - od 20% do 40%
- dyrektor szkoły liczącej od 13 do 16 oddziałów  - od 30% do 50%
- dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów  - od 40% do 70%
- dyrektor przedszkola     - od 10% do 15%
- wicedyrektor szkoły otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości od 40% do 50% dodatku dyrektora szkoły
- wychowawca klasy - w zależności od ilości uczniów i dzieci:
- do 10 uczniów               - 15,00 zł
- od 11 do 20 uczniów      - 20,00 zł
- od 21 do 25 uczniów      - 25,00 zł
- powyżej 25 uczniów        - 30,00 zł
- opiekun stażu               - 10,00 zł

2. Kwota obliczonego dodatku funkcyjnego jest zaokrąglona do pełnych złotych.

3. Wysokości dodatków funkcyjnych dyrektorów placówek uzależnione są od liczby oddziałów w tych placówkach i warunków organizacyjnych szkoły.

4. Wysokość dodatków funkcyjnych dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący.

5. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektora ustala organ prowadzący po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły.


DODATEK MOTYWACYJNY


§ 15

Dodatek motywacyjny stanowi dodatek do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.


§ 16

Zabezpiecza się  kwotę 40,00 zł na 1 etat kalkulacyjny  na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. Dodatki motywacyjne przyznaje dyrektor w zależności od wielkości środków posiadanych na ten cel w planie wydatków placówki zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem przyznawania dodatków  motywacyjnych.
W trakcie okresu, na który dodatek motywacyjny został przyznany w szczególnych wypadkach może on być zwiększony, zmniejszony lub całkowicie cofnięty.
Informacje o udzielonych dodatkach motywacyjnych dyrektor placówki jest zobowiązany przedstawić  zakładowej organizacji związkowej.


                                                                            § 17

1. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres pół roku.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:

a) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

- uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
- umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
- pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

b)  jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem
     kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, w szczególności:

- systematyczne i efektywne wykonywanie powierzonych zadań,
- podnoszenie umiejętności zawodowych,
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
- dbałość o estetykę wykorzystywanych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,

c)  zaangażowanie w realizację czynności i zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2
     i 3 ustawy, a w szczególności:

- udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
- udział w komisjach powoływanych przez właściwe organy,
- opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
- aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,
                                      

DODATEK ZA WARUNKI PRACY


§ 18

Z tytułu pracy w warunkach trudnych i u8ciążliwych przysługuje nauczycielowi dodatek  w wysokości 15% osobistego zaszeregowania.


DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT


§ 19

1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określa MEN w rozporządzeniu.

 

WYNAGRODZENIE ZA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE


§ 20

1. Wynagrodzenie za zajęcia prowadzone w ramach dodatkowych zajęć z kultury   
   fizycznej opłaca się w taki sam sposób jak wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

2.   Nauczyciel kultury fizycznej biorący udział w zawodach sportowych oraz nauczyciel     
      biorący udział w konkursach i turniejach, olimpiadach przedmiotowych lub   
      wycieczkach otrzymuje za każdą godzinę sprawowanej opieki nad uczniami  
      wynagrodzenie, które oblicza się dzieląc jego stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
      (wynikającą z tabeli  będącej załącznikiem do rozporządzenia) przez 108, nie więcej 
      jednak, niż 4 godziny dziennie.

                                           
                                                DODATEK WIEJSKI

                                                                        § 21

        Dodatek wiejski przyznawany jest zgodnie z art.. 54 pkt.5 Karty Nauczyciela.

                                       
                                    
DODATEK MIESZKANIOWY
             
                                                                       § 22

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach , Oddziałach zerowych i Przedszkolu na terenie Gminy Jeżewo posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
- przy jednej osobie w rodzinie      - 5%
- przy dwóch osobach w rodzinie    - 6,5%
- przy trzech osobach w rodzinie    - 8%
- przy czterech i więcej osobach w rodzinie  - 10% minimalnego wynagrodzenia.

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy.


DODATEK SAMORZĄDOWY


§ 23
 

1. Za nauczanie języka obcego w szkołach ( jednej lub więcej) Gminy Jeżewo w wymiarze pełnego etatu przysługuje dodatek samorządowy w wysokości 500,00 zł.

2. W przypadku realizowania godzin poniżej pełnego etatu dodatek wypłacany jest proporcjonalnie do liczby godzin.

3. Dodatek przysługuje w okresie od 01 września  do 30 czerwca.

NAGRODY UZNANIOWE


§ 24

1. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczyciel może otrzymać
nagrodę dyrektora szkoły lub nagrodę wójta.

2. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne dyrektor szkoły i jego zastępcy mogą otrzymać nagrodę wójta.


§ 25

Zabezpiecza się fundusz nagród dla nauczycieli zgodnie z art.49 pkt.1 Karty Nauczyciela.


§ 26

1. Nagroda, o której mowa w § 24 , może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 3 z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych) , ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

2)   w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc  i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patalogicznych,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patalogii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patalogii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:

a) udziale  w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela.

 

INNE ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY


§ 27

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest wypłacane na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.


                                                                           § 28

Nagroda jubileuszowa, zasiłek na zagospodarowanie, odprawa emerytalno - rentowa

Wysokość i zasady przyznawania:

1. nagród jubileuszowych
2. zasiłków na zagospodarowanie
3. odpraw emerytalno - rentowych
      określa Karta Nauczyciela


§ 29

Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy

1. Za czas nieobecności do pracy wskutek:

- choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia,

- wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby zawodowej lub choroby przypadającej w czasie ciąży w okresie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,

   
2. Wynagrodzenie to oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy
wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy.

3. Wynagrodzenie to:
- nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy zasiłku chorobowego
- nie przysługuje w przypadkach, w których nauczyciel nie ma prawa do zasiłku chorobowego


§ 30

Odprawa pośmiertna

1. W razie śmierci nauczyciela w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania
po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

2. Wysokość tej odprawy uzależniona jest od okresu pracy w placówce i wynosi:

- jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli nauczyciel był zatrudniony krócej niż 10 lat
- trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli nauczyciel był zatrudniony co najmniej 10 lat,
- sześciomiesięczne wynagrodzenie jeżeli nauczyciel był zatrudniony co najmniej 15 lat

3. Odprawa przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

a/. małżonkowi
b/. innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty
      rodzinnej w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
      rodzin

4. Odprawę dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych
członków rodziny.

5. Jeżeli po zmarłym nauczycielu pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do
odprawy, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy należnej kwoty.


POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA

§ 31

1. Z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

- sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych

- sumy egzekwowane na mocy tytułów na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne,

- zaliczki udzielone pracownikowi,

- kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp.

- inne należności - za pisemną zgodą pracownika

2. Potrąceń dokonuje dyrektor w kolejności jw. i w następujących granicach:

- w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do 3/5 wynagrodzenia
- w razie egzekucji innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych do 1/2 wynagrodzenia

2. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacane w poprzednim  terminie płatności za okres niezdolności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.


§ 32

1. Przy zachowaniu w.w. zasad pracodawca może również potrącać świadczenia
alimentacyjne bez postępowania egzekucyjnego prócz przypadków gdy:

- świadczenia alimentacyjne mogą być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma nie wystarcza na pokrycie wszelkich należności,

- wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej,

2. Tych potrąceń pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie
przedłożonego tytułu wykonawczego. 


§ 33

Wolne od potrąceń są:

- najniższe wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

- 75% wynagrodzenia w.w. przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

- 90% wynagrodzenia w.w. przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze, kwoty określone w tym paragrafie zmniejsz się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Jeżeli pracownik ma jeszcze innych pracodawców, wówczas wszystkie wynagrodzenia sumuje się i wtedy ustala się kwotę wolną od potrąceń /dotyczy to sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych/.

                                                                     
§ 34

Należności inne niż wymienione w § od  28 do 30 mogą być potrącane tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.
                                             

PRZEPISY KOŃCOWE


§ 35

W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu pracy i aktów wykonawczych do kodeksu pracy.

§ 36

1. Regulamin może być zmieniany w formie aneksów po uzyskaniu opinii związków zawodowych

2. Aneksy zaczynają obowiązywać w terminie i po podaniu ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty dla regulaminu wynagradzania.


§ 37

Regulamin został uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych.


§ 38


Regulamin jest do wglądu w kadrach , u bezpośredniego przełożonego i w związkach zawo-dowych


§ 39

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorom szkół.

 

§ 40

Traci moc uchwała nr IV/32/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Jeżewo w zakresie składników wynagradzania opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 94, poz. 1379 z 2003r.

§ 41

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

 

 

       PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                    
    Marek Wiśniewski

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


Opublikował: Dominika Aniszewska (28 grudnia 2004, 10:44:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2452

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij