Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XIX/144/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie: przyjęcia Programu współpracy na rok 2005 Gminy Jeżewo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 159 z późn.zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.).


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Uchwala się "Program współpracy na rok 2005 Gminy Jeżewo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e


Równolegle do zmian w ustroju administracji publicznej dokonują się również fundamentalne przeistoczenia w sektorze obywatelskim, zwanym inaczej pozarządowym lub trzecim sektorem. Rośnie liczba organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji, poszerza się również zakres ich działania oraz skala realizowanych zadań.
Samorządy zostały zobowiązane, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Współpraca ta jest możliwa w zakresie określonym w/w ustawą i musi być zgodna z zadaniami samorządu.
Przedstawiony załącznik do niniejszej uchwały "Program współpracy Gminy Jeżewo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" został przygotowany w taki sposób, by efektem jego realizacji było:

- upowszechnianie modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora obywatelskiego z administracją publiczną, budowanie dialogu obywatelskiego,
- zwiększenie kompetencji pracowników samorządu i organizacji pozarządowych w zakresie realizowania lokalnych programów skierowanych w stronę rozwiązywania problemów społecznych,
- budowanie podstaw metodologicznych i merytorycznych dla kształtowania strategii rozwoju Gminy Jeżewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski 

Pliki do pobrania:


ZAŁĄCZNIK


PROGRAM

WSPÓŁPRACY GMINY JEŻEWO Z PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO


Wstęp

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności. Skupiają one najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli, stąd niezbędne jest ich włączenie w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.
Gmina Jeżewo będzie wspierać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realizacji ważnych celów społecznych.
Gmina będzie podejmować działania, we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służące aktywizacji mieszkańców, zwłaszcza osób starszych oraz niepełnosprawnych. Szczególny nacisk we współdziałaniu kładziony będzie na intensyfikację działań wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, rozwój kultury, sztuki i sportu.

Ilekroć w Programie mówi się o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).

ROZDZIAŁ I

CELE PROGRAMU

Cel główny:

Głównym celem Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Jeżewo i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Cele szczegółowe:

1) umocnienie lokalnych działań oraz stowrzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

2) umacnianie w świadomości społecznej mieszkańców Gminy Jeżewo poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę lokalną,

3) zwiększenie wpływu organizacji pozarządowych na kreowanie polityki społecznej w gminie,

4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców gminy,

5) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych,

6) otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez Gminę Jeżewo.


ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

1. Przedmiotem współpracy Gminy Jeżewo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

a) realizacja zadań gminy okreslonych w ustawach,

b) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

c) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów spolecznych,

d) okreslenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania,

e) konsultowanie aktów prawa miejscowego,


ROZDZIAŁ III

PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy Jeżewo lub dla jej mieszkańców (bez względu na siedzibę) podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 informuja o swojej gotowości do współpracy i działań na rzecz Gminy Jeżewo poprzez wypełnienie i aktualizowanie (nie rzadziej niż co 12 misięcy) ankiety dotyczącej swojej działalności.


ROZDZIAŁ IV

FORMY WSPÓŁPRACY

1. Gmina Jeżewo realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności w formach:

a) zlecanie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

b) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

c) udziału, w miarę możliwości, podmiotów prowadzacych działalność pożytku publicznego w działaniach programowych Gminy Jeżewo,

d) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

e) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.


ROZDZIAŁ V

ZALECANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. Gmina Jeżewo będzie wspierać realizację zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

2. Dotacje nie będą udzielan na:

a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup grantów,

d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

f) działalność polityczną i religijną.

3. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecania realizacji zadań publicznych podmiotm prowadzącym dzialalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Jeżewo opublikuje informacje o nim w:

a) dzienniku o zasięgu lokalnym,
b) Biuletynie Informacji Publicznej,
c) umieści ją na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie,
d) poda do wiadomości na stronach gminnego portalu internetowego.

4. W ciagu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach gminnego portalu interentowego.

5. Decyzje o wyborze podmiotów, które uzyskaja dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych w gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

6. Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa powyżej Wójt Gminy Jeżewo zasięgnie opinii Komisji Oceniającej.

7. Skład Komisji Oceniającej oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Wójt Gminy Jeżewo. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie.

8. Wykaz podmiotów prowadzacych działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany na stronach gminnego portalu internetowego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.

9. Wykaz organizacji, którym zlecono realizację zadań publicznych, zleconych im w roku 2005 i kwot dotacji na te zadania będzie opublikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2005 rok.

10. W imieniu Wójta Gminy kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawują odpwoiednie, wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w ust. 5 osoby oraz gminne jednostki organizacyjne poprzez:

a) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,

b) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i Programie współpracy na rok 2005 Gminy Jeżewo z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

c) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,

d) egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

11. W roku 2005 Gmina Jeżewo będzie wspierać podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w realizacji między innymi następujących zadań:

a) działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) rehabilitacja, aktywizacja oraz działalność kulturalna na rzecz osób starszych,

c) pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

d) opieka nad osobami bezrobotnymi,

e) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodziezy z rodzin wiewydolnych wychowawczo i środowisk patologicznych,

f) profilaktyka środowiskowa na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,

g) profilaktyka środowiskowa osób uzależnionych (alkoholizm, narkomania),

h) prowadzenie świetlicy oraz profialktyka dla dzieci i młodzieży z rodzin bezrobotnych,

i) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

j) edukacja dzieci i młodzieży mająca na celu poprawe ich bezpieczeństwa,

k) edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży,

l) organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, promocji wydawniczych, spektakli, wystaw, prelekcji, spotkań,

m) kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury,

n) działalność przyrodnicza, krajoznawcza, turystyczna,

o) działalność sportowa i rekreacyjna,

p) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych, w tym również dla osób niepełnosprawnych,

r) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość.

12. Wójt Gminy Jeżewo na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.


ROZDZIAŁ VI

WSPÓŁPRACA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW Z INNYCH ŹRÓDEŁ

1. Gmina Jeżewo bedzie pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet gminy źródeł finansowania. Dzięki tej formie współpracy mogą trafić do gminy środki na realizację programów istotnych z punktu widzenia mieszkańców. W roku 2005 wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

2. Pomoc Gminy Jeżewo obejmować będzie w miarę możliwości:

a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
c) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowania wniosków o dotacje.


ROZDZIAŁ VII

UDZIAŁ ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W DZIAŁANIACH PROGRAMOWYCH SAMORZĄDU

1. Wójt Gminy Jeżewo może w drodze zarządzenia powoływać zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:

a) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,

b) opiniowanie aktów prawa miejscowego,

c) udziału przedstawicieli na sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady,

d) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

e) przekazywanie przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,

f) konsultowanie, odpowiednio do zakresu działania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

g) opiniowanie wniosków o dotacje na realizowanie zadań publicznych.

3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo inicjowania powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Wójta Gminy Jeżewo proponując cel, dla jakiego dany zespół ma zostać powołany, wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.


ROZDZIAŁ VIII

LOKALE I BUDYNKI

1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzenia tej działalności.

2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ubiegające się o przydział lokalu, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

a) raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),
b) sprawozdania finansowego za rok ubiegły (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),
c) wniosku z opisem programów, które będa realizowane w lokalu,
d) dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy.

3. W ramach wniosku, podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego, określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji.

4. Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji gminy, Wójt Gminy Jeżewo w formie zarządzenia podejmuje decyzję o pomocy w wynajęciu względnie użyczeniu lokalu lub obiektu, a także, na jakich warunkach zostanie zawarta umowa.

5. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania w terminie do 31 marca każdego roku rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystania w roku poprzednim.

 


 


Opublikował: Dominika Aniszewska (20 stycznia 2005, 07:37:00)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (24 stycznia 2005, 08:45:16)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1339

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij