Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo


ZARZĄDZENIE Nr 19/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 10 kwietnia 2018r.

 
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo
 

 
 
         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2017r. Poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. Poz. 902 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo.
 
§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Komisję do wyłonienia kandydata na stanowisko Referenta do spraw księgowości budżetowej powołuje Wójt Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
RA. 2110.1.2018                                          Zał. do Zarządzenia Nr 19/2018
                                                                      Wójta Gminy Jeżewo z dn. 10.04.2018r.
 
 
 
WÓJT GMINY JEŻEWO
86 – 131 Jeżewo ul. Świecka 12
ogłasza nabór na wolne  stanowisko  urzędnicze:
Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo
 
I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku Referenta do spraw księgowości budżetowej:
 
Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. niekaralność za  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

5. nieposzlakowana opinia,

6. wykształcenie średnie – preferowane ekonomiczne,

7. minimum trzyletni staż pracy w księgowości,
 
Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego – ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych,

2. znajomość zasad księgowości budżetowej i klasyfikacji budżetowej,

3. znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług,  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych  do ustaw,

4. znajomość przepisów dotyczących sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

5. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

6. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,

7. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

8. biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

9. dobra organizacja pracy własnej,

10. odpowiedzialność, uczciwość, systematyczność, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia oraz profesjonalizm w działaniu,
II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.  Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych.

2.  Rozliczanie i księgowanie środków trwałych oraz wydatków inwestycyjnych.

3.  Sporządzanie sprawozdań budżetowych – kwartalnych, półrocznych i rocznych.

4.  Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 
5.  Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

6.  Wykonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym.

7.  Archiwizacja dokumentów z zakresu stanowiska pracy.
           
III. Warunki pracy:

–  miejsce pracy – Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo,

–  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

–  wymiar czasu pracy: pełny etat,

–  stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku,

–  praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

–  praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

–  zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy zostanie skierowana  do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,
 
IV. Informacja i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

       
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest wyższy niż 6%.
      
V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych,
 
7. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 
8. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 
9. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

11. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. Z 2016r. poz. 902)”.

12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jeżeli kandydat/kandydatka jest osobą niepełnosprawną,
 
Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.
 
Ponadto wymaga się, aby wszystkie składane dokumenty były osobiście podpisane przez kandydata.
 
        
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem:
        
        „Nabór na  wolne stanowisko urzędnicze:
           Referent do spraw księgowości budżetowej”
        
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r.
 
–  osobiście w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, pok. Nr 16 (w godzinach pracy urzędu)
–  pocztą na adres: Urząd Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jeżewo
        
VII. Informacje dodatkowe:
        
         Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami lub test sprawdzający.
         Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo.
         O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani do niego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pisemnie).
         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeżewie http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie.
        
Jeżewo, dn. 10.04.2018 r.

Wytworzył: Wójt (10 kwietnia 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (10 kwietnia 2018, 11:00:01)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (11 kwietnia 2018, 13:40:49)
Zmieniono: korekta zmiany stanowiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 566

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij